[เนื้อหา] การติดตั้งโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมในเมือง เช่น การสร้างทางด่วนที่ผ่านตลอดเมืองหรือการก่อสร้างอาคารสูงๆ ที่เป็นการบิดเบือนไฟฟ้าบริเวณอากาศ

การใช้พลังงานที่ไม่มีความปลอดภัย เช่น การใช้แท่งไฟฟ้าพร้อมอยู่ติดกับต้นไม้หรือใกล้สิ่งแวดล้อมที่อ่อนไหว

การใช้สารเคมีพิษ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงหรือวัชพืช เป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งแวดล้อมชราขึ้นไม่น้อย

วิธีการป้องกัน คือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ในเมือง โดยมีวิธีการป้องกัน เช่น การเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานที่สะอาด และการลดการใช้สารเคมีพิษ