หน้าแรก         รูปบ้าน         กิจกรรม         กติกาบ้าน/การจอง         MAPอัมพวา/บ้าน         Guest Book         ผู้มาเยือน         ติดต่อ/คำถาม    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 2 คน

คลิ๊ก

4,052 คน ถูกใจเพจนี้


ติดต่อ 086-8897294 พี่ฝน


 


ติดต่อ 086-8897294 พี่ฝน


หมวดเมนู: รอบรู้ก่อนเที่ยวอัมพวา
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
01-08-2010 Views: 13768

อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

 ตั้งอยู่ 185-191 ถนนประชาอุทิศ ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมเป็นสวนหนึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอัมพวาภายใต้ชื่อ "โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์" เป็นโครงการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำที่ดินที่ คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯถวาย มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา และด้วยที่ "ชุมชนอัมพวา" เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถหวยรำลึกและมองย้อนเห็นภาพอดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั้น การพัฒนาและการจัดการพื้นที่แห่งนี้ จึงต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และที่สำคัญคือ ได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวา ทุกคน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ได้จัดพื้นที่แห่งนี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวาโดยนำหลักการการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูมิสังคม" และพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การมีส่วนร่วม การร่วมมือการร่วมใจระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนอัมพวา ให้สามาถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ยั่งยืนและมีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม

สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

เป็นการจัดพื้นที่สวนผลไม้ท้องถิ่นแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผล ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวอัมพวา ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร เกษตรกรชาวสวนและผู้สนใจ

ลานวัฒนธรรม "นาคะวะรังค์"

เป็นลานอเนกประสงค์ ใช้สำหรับการแสดงและเป็นกิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำแม่กลองและชุมชนอัมพวา ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการจักสานจากทางมะพร้าว การสาธิตประกอบอาหารพื้นบ้าน การเชิดหุ่นสาย การแกะหนังใหญ่ การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงลำตัด การแสดงพวงมาลัยฯ หมุนเวียนต่อเนื่องทุกเดือนและยังได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของอัมพวาอันหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สำหรับบำรุงผมและผิวพรรณ บ้านเรือนไทย เรือจำลอง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากไม้แสม เศียรโขน ศิลปหัตถกรรมบนเปลือกไข่ ขนมเทียนสลัดงาน ผ้าไทย และขนมไทยต่างๆ สำรหับการตั้งชื่อลานวัฒนธรรมแห่งนี้ว่า "นาคะวะรังค์" นั้นเพื่อเป็นเกียรติคุณแก่ คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ผู้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวอัมพวา ชุมชนอัมพวา และชาวไทยที่รักวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย

ร้านค้าชุมชนอัมพวา

อยู่ริมถนนประชาอุทิศ ใกล้สวนสาธิตเกษตร จัดเป็นร้านค้าให้กับชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายหรือจัดแสดงสินค้า เพื่อให้ชุมชนอัมพวาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและสร้างรายได้ให้ชาวอัมพวา

ร้านชานชาลา

เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง มีมุมจำหน่ายของที่ระลึกของโครงการฯผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ข้อมูลท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆของชุมชนอัมพวา ซึ่งได้มีการตกแต่งภายในร้านชานชาลาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นร้านสมัยโบราณ

ห้องนิทรรศการชุมชน

เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนแม่กลองและอัมพวา มีการจัดรูปแบบและเนื้อหาของนิทรรศการให้มีการหมุนเวียนและสอดคล้องกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวา เพื้อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นอัมพวา

ข่าวโครงการอัมพวาชัยพัฒนา

ยูเนสโกถวายรางวัลสมเด็จพระเทพฯทรงอนุรักษ์คลองอัมพวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ "อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์" ริมคลองอัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ โอกาสนี้ทรงรับโล่รางวัลจากองค์การยูเนสโก ที่ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2008

เมื่อเวลา 16.11 น. วันที่ 21 ธ.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยัง โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อทรงเปิดโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อย่างเป็นทางการ และทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งพระราชทานแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยมีพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมาก

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเชลดอน เชฟเฟอร์ (Mr. Sheldon Shaeffer) ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพมหานคร (UNESCO Bangkok) ทูลเกล้าฯ ถวายโล่รางวัล UNES CO Asia-Pacific Award for Culture Heritage Conservation (ยูเนสโก เอเชีย- แปซิฟิก อวอร์ด ฟอร์ คัลเจอร์ เฮอริเทจ คอนเซอร์เวชั่น) ในโอกาสที่ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2008 จากองค์การยูเนสโก ซึ่งโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนริมคลองอัมพวา และมีบทบาทในการอนุรักษ์เรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้คงตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชุมชนอัมพวา เป็นตัวอย่างอันดีในการกระตุ้นและรณรงค์ให้ชุมชนร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูชุมชนริมคลองอัมพวาให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมน้ำ รักษาสภาพแวดล้อม และคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบไป

สำหรับโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ดังกล่าว เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานที่ดินที่ น.ส.ประยงค์ นาคะวะรังค์ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินประกอบด้วย สวนผลไม้ เรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวาและบ้านพักอาศัย จำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 21 ไร่ 12 ตารางวา ใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำที่ดินไปพัฒนาและอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดอาหาร และพระราชทานของที่ระลึกให้แก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย

 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ โทร 034-752199

เว็บไซต์ http://www.amphawanurak.com

อยู่ห่างจากบ้านฝนโฮมสเตย์อัมพวา ประมาณ 700 เมตรหมวดเมนู: รอบรู้ก่อนเที่ยวอัมพวา
»ปิ้งย่างกุ้งแม่น้ำ,อาหารทานที่บ้านฝนโฮมสเตย์
23-07-2018
»นั่งเรือเที่ยวอัมพวา
17-03-2011
»วัดจุฬามณี
13-01-2011
»ตลาดหุบร่ม (ตลาดเสี่ยงตาย)แม่กลอง สมุทรสงคราม
11-01-2011
»อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยานร.2)
03-03-2011
»โรงเจอัมพวา(โรงเจเง็กเซ็งซำเป้าเก็งเต๊ง)
13-08-2010
»อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
01-08-2010
»เที่ยวอัมพวา วันธรรมดา ราคาประหยัด
08-04-2019
»ตักบาตรพระพายเรือยามเช้า ที่อัมพวา
17-03-2011
»ชมหิ่งห้อยที่อัมพวา
15-03-2010
»ชุมชนริมคลองอัมพวา
16-03-2010
หน้าแรก | รูปบ้าน | กิจกรรม | กติกาบ้าน/การจอง | MAPอัมพวา/บ้าน | Guest Book | ผู้มาเยือน | ติดต่อ/คำถาม
..SIAMHOST.. fonhomestay.com